خودرو سازی

شركت تولیدی ابداع البرز دربرابرتمامي مشتريان بويژه صنعت خودروسازي احساس مسؤليت مينمايد و محصولات خودرا درزمينه هاي قالبسازي، توليد قطعات پرسي، مجموعه هاي خودرويي و تأمين و تدارك مواد اوليه با بهترين كيفيت ودر اسرع وقت و بامناسب ترين قيمت به مشتريان تحويل مي نمايد. شركت مي كوشد به تمامي بازارهاي داخلي وصحنه اي جهاني با استفاده از فناوريهاي نوين و پيشرفته توجه نموده و توسعه انساني رابراي دستيابي به اهداف،دستوركار خود قرار داده است و با استفاده از اصول و ارزشهاي ملي و اخلاقي و ترويج دانش و علوم روز در تمامي سطوح سازمان در جهت رشد و بهره وري و ميزان سودآوري شركت گام برمي دارد .